19.10.2018: Παροχή διευκρινίσεων για το διαγωνισμό με Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 60994 ο οποίος αφορά την με αριθ. πρωτ. 18585/27.09.2018 (Α.Δ.Α.Μ.: 18PROC003755199, Α.Δ.Α.: 7Α88465ΧΘΕ-ΣΤΞ) διακήρυξη για την προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) για την κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής

Διευκρινίσεις

16.10.2018: Παροχή διευκρινήσεων – διόρθωση σφαλμάτων της 19820/10-10-2018 (ΑΔΑ: ΩΒΞΜ465ΧΘΕ-4Γ2) Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για προμήθεια αναλώσιμων ειδών των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων της Υπηρεσίας Ασύλου που αφορά κωδικό είδους

ΑΔΑ 6ΦΥΧ465ΧΘΕ-ΟΟ0 Β Διόρθωσης 20181016 20260

15.10.2018: Παροχή διευκρινήσεων – διόρθωση σφαλμάτων της 19820/10-10-2018 (ΑΔΑ: ΩΒΞΜ465ΧΘΕ-4Γ2) Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για προμήθεια αναλώσιμων ειδών των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων της Υπηρεσίας Ασύλου

ΑΔΑ 6ΟΖΙ465ΧΘΕ-ΛΑΒ Διόρθωσης πρόσκλησης 20181015 20143

11.10.2018: Παροχή διευκρινίσεων για το διαγωνισμό με Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 60994 ο οποίος αφορά την με αριθ. πρωτ. 18585/27.09.2018 (Α.Δ.Α.Μ.: 18PROC003755199, Α.Δ.Α.: 7Α88465ΧΘΕ-ΣΤΞ) διακήρυξη για την προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) για την κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής

Διευκρινίσεις

10.10.2018: Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής για την παροχή υπηρεσιών αεροπορικών μεταφορών αιτούντων διεθνή προστασία προς τα υπεύθυνα Κράτη-Μέλη στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 (Δουβλίνο ΙΙΙ)

Η Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής διενεργεί ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής για την παροχή υπηρεσιών αεροπορικών μεταφορών αιτούντων διεθνή προστασία προς τα υπεύθυνα Κράτη-Μέλη στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 (Δουβλίνο […]

10.10.2018: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για προμήθεια αναλώσιμων ειδών φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων της Υπηρεσίας Ασύλου

Πρόσκληση Παράρτημα Α΄ Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς Παράρτημα Β΄ Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς Παράρτημα Γ΄ Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

04.10.2018: Παροχή διευκρινήσεων – διόρθωση σφαλμάτων για την 19013/03-10-2018 (ΑΔΑ: 63KΠ465ΧΘΕ-2Ν4) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια μεταλλικών ραφιών τύπου ντέξιον για το αρχείο της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου, της Εθνικής Μονάδας Δουβλίνου και του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Θεσσαλονίκης.

Απόφαση Διευκρινήσεων

03.10.2018: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια μεταλλικών ραφιών τύπου ντέξιον για το αρχείο της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου, της Εθνικής Μονάδας Δουβλίνου και του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α_ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β1_ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για ΠΙΝΑΚΑ Α,Β,Γ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β2_ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για ΠΙΝΑΚΑ Α,Γ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β3_ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για ΠΙΝΑΚΑ Β ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_Γ_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

01.10.2018: Επαναληπτική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια ανταλλακτικών εξαρτημάτων για την επισκευή του σταθερού ανιχνευτή αποσκευών X-Ray του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Θεσσαλονίκης

ΑΔΑ Ω0ΝΑ465ΧΘΕ-ΩΓΤ Επαναληπτικής πρόσκλησης 20181001 18773 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄_ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄_ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  

27.09.2018: Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) για την κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας Ασύλου

Η Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής διενεργεί ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής για την προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 60994). Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων εκατόν εξήντα επτά ευρώ […]