10.10.2018: Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής για την παροχή υπηρεσιών αεροπορικών μεταφορών αιτούντων διεθνή προστασία προς τα υπεύθυνα Κράτη-Μέλη στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 (Δουβλίνο ΙΙΙ)

Η Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής διενεργεί ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής για την παροχή υπηρεσιών αεροπορικών μεταφορών αιτούντων διεθνή προστασία προς τα υπεύθυνα Κράτη-Μέλη στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 (Δουβλίνο […]

10.10.2018: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για προμήθεια αναλώσιμων ειδών φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων της Υπηρεσίας Ασύλου

Πρόσκληση Παράρτημα Α΄ Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς Παράρτημα Β΄ Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς Παράρτημα Γ΄ Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

04.10.2018: Παροχή διευκρινήσεων – διόρθωση σφαλμάτων για την 19013/03-10-2018 (ΑΔΑ: 63KΠ465ΧΘΕ-2Ν4) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια μεταλλικών ραφιών τύπου ντέξιον για το αρχείο της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου, της Εθνικής Μονάδας Δουβλίνου και του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Θεσσαλονίκης.

Απόφαση Διευκρινήσεων

03.10.2018: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια μεταλλικών ραφιών τύπου ντέξιον για το αρχείο της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου, της Εθνικής Μονάδας Δουβλίνου και του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α_ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β1_ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για ΠΙΝΑΚΑ Α,Β,Γ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β2_ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για ΠΙΝΑΚΑ Α,Γ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β3_ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για ΠΙΝΑΚΑ Β ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_Γ_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

01.10.2018: Επαναληπτική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια ανταλλακτικών εξαρτημάτων για την επισκευή του σταθερού ανιχνευτή αποσκευών X-Ray του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Θεσσαλονίκης

ΑΔΑ Ω0ΝΑ465ΧΘΕ-ΩΓΤ Επαναληπτικής πρόσκλησης 20181001 18773 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄_ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄_ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  

27.09.2018: Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) για την κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας Ασύλου

Η Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής διενεργεί ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής για την προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 60994). Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων εκατόν εξήντα επτά ευρώ […]

27.09.2018: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας του ΠΓΑ Σάμου, ΑΚΑ Κορίνθου και ΑΚΑ Ιωαννίνων μέσω Απευθείας Ανάθεσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΜΗΜΑ Α” ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΣΑΜΟΣ) ΤΜΗΜΑ Β” ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΤΜΗΜΑ Α” ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ Β” ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) ΤΜΗΜΑ Γ” ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

21.09.2018: Παροχή διευκρινήσεων – διόρθωση σφαλμάτων της 17541/13-09-2018 (ΑΔΑΜ: 18PROC003683351 2018-09-13, ΑΔΑ: 7Μ0Λ465ΧΘΕ-Ξ56) Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια αναλώσιμων ειδών εκτυπωτικών μηχανημάτων (toner) της Υπηρεσίας Ασύλου (ΑΔΑΜ: 18PROC003726451 2018-09-21, ΑΔΑ: 6ΥΖΘ465ΧΘΕ-ΖΜ6)»

Απόφαση 21.09

19.09.2018: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων μέσω απευθείας ανάθεσης (άρθρο 118 του Ν.4412/2016) για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής

Πρόσκληση Έντυπο τεχνικής προσφοράς Έντυπο οικονομικής προσφοράς Έντυπο υπεύθυνης δήλωσης