13.09.2018: Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, με τίτλο «Προμήθεια αναλώσιμων ειδών εκτυπωτικών μηχανημάτων (toner) της Υπηρεσίας Ασύλου»

Διακήρυξη toner Παράρτημα Α Παράρτημα Β Παράρτημα Γ Παράρτημα Δ

13.09.2018: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την αριθ. πρωτ. 17389/11-09-2018 (ΑΔΑ: ΩΑ9Α465ΧΘΕ-Ρ0Γ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Υπηρεσίας Ασύλου

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την αριθ. πρωτ. 17389/11-09-2018 (ΑΔΑ: ΩΑ9Α465ΧΘΕ-Ρ0Γ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Υπηρεσίας Ασύλου.

12.09.2018: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια ανταλλακτικών εξαρτημάτων για την επισκευή του σταθερού ανιχνευτή αποσκευών του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής

Πρόσκληση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’_ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’_ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

11.09.2018: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών φύλαξης του ΠΓΑ Θράκης και του ΑΚΑ Ιωαννίνων μέσω απευθείας ανάθεσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ Α’ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ Β’ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Α’ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Β’ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  

16.07.2018: Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συντήρηση κλιματιστικών μηχανημάτων στο ΑΚΑ Αλβανίας-Γεωργίας και το ΠΓΑ Θεσσαλονίκης, μέσω απευθείας ανάθεσης

Πρόσκληση Παράρτημα Α – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς Παράρτημα Β – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς Παράρτημα Γ – Υπεύθυνη Δήλωση

26.06.2018: Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια, συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μηχανημάτων της Υπηρεσίας Ασύλου, μέσω απευθείας ανάθεσης

Πρόσκληση Παράρτημα Α’-Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς Παράρτημα Β’- Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς Παράρτημα Γ’- Υπεύθυνη Δήλωση

18.06.18: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια φακέλων της Αρχής Προσφυγών, μέσω απευθείας ανάθεσης

Πρόσκληση Παράρτημα Α’- Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς Παράρτημα Β’- Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς Παράρτημα Γ’- Υπεύθυνη Δήλωση

15.06.2018: Ματαίωση της με αρ. πρωτ. 12034/13-06-2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας στην Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου, στο Περιφερειακό Γραφείου Ασύλου Αττικής και στο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής

Απόφαση Ματαίωσης Πρόσκλησησς