27.09.2018: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας του ΠΓΑ Σάμου, ΑΚΑ Κορίνθου και ΑΚΑ Ιωαννίνων μέσω Απευθείας Ανάθεσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΜΗΜΑ Α” ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΣΑΜΟΣ) ΤΜΗΜΑ Β” ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΤΜΗΜΑ Α” ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ Β” ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) ΤΜΗΜΑ Γ” ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

21.09.2018: Παροχή διευκρινήσεων – διόρθωση σφαλμάτων της 17541/13-09-2018 (ΑΔΑΜ: 18PROC003683351 2018-09-13, ΑΔΑ: 7Μ0Λ465ΧΘΕ-Ξ56) Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια αναλώσιμων ειδών εκτυπωτικών μηχανημάτων (toner) της Υπηρεσίας Ασύλου (ΑΔΑΜ: 18PROC003726451 2018-09-21, ΑΔΑ: 6ΥΖΘ465ΧΘΕ-ΖΜ6)»

Απόφαση 21.09

19.09.2018: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων μέσω απευθείας ανάθεσης (άρθρο 118 του Ν.4412/2016) για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής

Πρόσκληση Έντυπο τεχνικής προσφοράς Έντυπο οικονομικής προσφοράς Έντυπο υπεύθυνης δήλωσης

13.09.2018: Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, με τίτλο «Προμήθεια αναλώσιμων ειδών εκτυπωτικών μηχανημάτων (toner) της Υπηρεσίας Ασύλου»

Διακήρυξη toner Παράρτημα Α Παράρτημα Β Παράρτημα Γ Παράρτημα Δ

13.09.2018: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την αριθ. πρωτ. 17389/11-09-2018 (ΑΔΑ: ΩΑ9Α465ΧΘΕ-Ρ0Γ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Υπηρεσίας Ασύλου

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την αριθ. πρωτ. 17389/11-09-2018 (ΑΔΑ: ΩΑ9Α465ΧΘΕ-Ρ0Γ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Υπηρεσίας Ασύλου.

12.09.2018: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια ανταλλακτικών εξαρτημάτων για την επισκευή του σταθερού ανιχνευτή αποσκευών του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής

Πρόσκληση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’_ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’_ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

11.09.2018: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών φύλαξης του ΠΓΑ Θράκης και του ΑΚΑ Ιωαννίνων μέσω απευθείας ανάθεσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ Α’ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ Β’ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Α’ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Β’ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ