13.09.2018: Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, με τίτλο «Προμήθεια αναλώσιμων ειδών εκτυπωτικών μηχανημάτων (toner) της Υπηρεσίας Ασύλου»

Διακήρυξη toner Παράρτημα Α Παράρτημα Β Παράρτημα Γ Παράρτημα Δ

13.09.2018: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την αριθ. πρωτ. 17389/11-09-2018 (ΑΔΑ: ΩΑ9Α465ΧΘΕ-Ρ0Γ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Υπηρεσίας Ασύλου

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την αριθ. πρωτ. 17389/11-09-2018 (ΑΔΑ: ΩΑ9Α465ΧΘΕ-Ρ0Γ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Υπηρεσίας Ασύλου.

12.09.2018: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια ανταλλακτικών εξαρτημάτων για την επισκευή του σταθερού ανιχνευτή αποσκευών του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής

Πρόσκληση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’_ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’_ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

11.09.2018: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών φύλαξης του ΠΓΑ Θράκης και του ΑΚΑ Ιωαννίνων μέσω απευθείας ανάθεσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ Α’ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ Β’ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Α’ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Β’ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  

07.08.2018: Ένταξη των δικηγόρων οι οποίοι πέτυχαν στη γραπτή διαγωνιστική εξέταση της 26ης Ιουνίου 2018 στο Μητρώο Δικηγόρων της Υπηρεσίας Ασύλου για παροχή νομικής συνδρομής σε αιτούντες διεθνή προστασία, κατανομή των εγγεγραμμένων δικηγόρων ανά ΠΓΑ/ΑΚΑ» (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – Πέμπτη 16 Αυγούστου)

Απόφαση ένταξης δικηγόρων για τη συμπλήρωση του μητρώου

02.08.2018: Έντυπο Αξιολόγησης για το Βέλτιστο Συμφέρον του Παιδιού – Νέο εργαλείο για τις ανάγκες αιτημάτων οικογενειακής επανένωσης ασυνόδευτων ανηλίκων

Η Εθνική Μονάδα Δουβλίνου της Υπηρεσίας Ασύλου ανέπτυξε Έντυπο Αξιολόγησης για το Βέλτιστο Συμφέρον του Παιδιού / ΒΙΑ  με στόχο την καλύτερη δυνατή υποστήριξη αιτημάτων ασυνόδευτων ανηλίκων στο πλαίσιο του Κανονισμού Δουβλίνου 604/2013. Το εν λόγω εργαλείο στοχεύει στη συγκέντρωση και αξιολόγηση όλων των πληροφοριών που απαιτούνται από τα κράτη μέλη προκειμένου να αξιολογήσουν  τα αιτήματα οικογενειακής […]

16.07.2018: Ανακοίνωση για την παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης για ανανέωση ΑΔΕΤ έως 31/10/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΑ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΤ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΑΔΕΤ 31_10_18 _ ΓΑΛΛΙΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΑΔΕΤ 31_10_18 _ ΑΡΑΒΙΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΑΔΕΤ 31_10_18 _ ΦΑΡΣΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΑΔΕΤ 31_10_18_ΟΥΡΝΤΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΑΔΕΤ 31_10_18 _ΑΜΑΡΙΚ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΑΔΕΤ 31_10_18_ΤΙΓΚΡΙΝΙΑ