16.07.2018: Ανακοίνωση για την παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης για ανανέωση ΑΔΕΤ έως 31/10/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΑ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΤ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΑΔΕΤ 31_10_18 _ ΓΑΛΛΙΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΑΔΕΤ 31_10_18 _ ΑΡΑΒΙΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΑΔΕΤ 31_10_18 _ ΦΑΡΣΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΑΔΕΤ 31_10_18_ΟΥΡΝΤΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΑΔΕΤ 31_10_18 _ΑΜΑΡΙΚ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΑΔΕΤ 31_10_18_ΤΙΓΚΡΙΝΙΑ

16.07.2018: Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συντήρηση κλιματιστικών μηχανημάτων στο ΑΚΑ Αλβανίας-Γεωργίας και το ΠΓΑ Θεσσαλονίκης, μέσω απευθείας ανάθεσης

Πρόσκληση Παράρτημα Α – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς Παράρτημα Β – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς Παράρτημα Γ – Υπεύθυνη Δήλωση

26.06.2018: Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια, συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μηχανημάτων της Υπηρεσίας Ασύλου, μέσω απευθείας ανάθεσης

Πρόσκληση Παράρτημα Α’-Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς Παράρτημα Β’- Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς Παράρτημα Γ’- Υπεύθυνη Δήλωση

19.06.2018: Δικαιούχοι Διεθνούς Προστασίας – προσφυγικό καθεστώς και επικουρική προστασία (7/6/2013 – 31/05/2018)

  Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Πρόσφυγα παρουσιάζονται συγκεντρωτικά και για το διάστημα 7/06/2013 – 31/05/2018 τα εξής στοιχεία: • Σύνολο δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας ανά έτος και κατανομή αυτών με βάση τον τύπο απόφασης (προσφυγικό καθεστώς και επικουρική προστασία) • Κατανομή με βάση το φύλο των δικαιούχων και τον τύπο απόφασης • Κατανομή με βάση […]

18.06.18: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια φακέλων της Αρχής Προσφυγών, μέσω απευθείας ανάθεσης

Πρόσκληση Παράρτημα Α’- Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς Παράρτημα Β’- Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς Παράρτημα Γ’- Υπεύθυνη Δήλωση

15.06.2018: Ματαίωση της με αρ. πρωτ. 12034/13-06-2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας στην Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου, στο Περιφερειακό Γραφείου Ασύλου Αττικής και στο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής

Απόφαση Ματαίωσης Πρόσκλησησς

13.06.2018: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας στην Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου, στο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Αττικής και στο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B΄ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄