04.08.2017 : Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 8499/3.5.2017 (ΑΔΑ: 7ΝΔΚ465ΧΘΕ-ΓΚ3) απόφασης της Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου – ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

04.08.2017 : Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 8499/3.5.2017 (ΑΔΑ: 7ΝΔΚ465ΧΘΕ-ΓΚ3) απόφασης της Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου – ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

Πρακτικά συνεδρίασης της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου με θέμα ημερήσιας διάταξης: Δικαιώματα προσφύγων και αιτούντων άσυλο – 27.07.2017

Το πλήρες πρακτικό της συνεδρίασης είναι διαθέσιμο, όπως επίσης και η βιντεοσκόπηση της συνεδρίασης.

Πλήθος αιτήσεων προκήρυξης 6Κ/2017

Συνολικά 18.036 αιτήσεις υποβλήθηκαν για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, των διακοσίων τριών (203) θέσεων μονίμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Το πλήρες Δελτίο Τύπου του ΑΣΕΠ είναι διαθέσιμο εδώ.

30.06.2017: Ανάρτηση των καταστάσεων υποψηφίων για τη διεξαγωγή γραπτής διαδικασίας για τη σύσταση Μητρώου Δικηγόρων της Υπηρεσίας Ασύλου

30.06.2017: Ανάρτηση των καταστάσεων υποψηφίων για τη διεξαγωγή γραπτής διαδικασίας για τη σύσταση Μητρώου Δικηγόρων της Υπηρεσίας Ασύλου