06.02.2019: Ανακοίνωση για την παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης για ανανέωση ΑΔΕΤ έως 30/04/2019

  ΕΛΛΗΝΙΚΑ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΤ 31.01.2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΤ_αγγλικά_επικαιροποίηση_31 01 2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΤ_γαλλικά_επικαιροποίηση_31 01 2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΤ_αραβικά_επικαιροποίηση_31 01 2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΤ_φαρσί_επικαιροποίηση_31 01 2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΤ_ουρντού_επικαιροποίηση_31 1 2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΤ_αμαρικά_επικαιροποίηση_31 01 2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΤ_τιγκρίνια_επικαιροποίηση_31 01 2019

31.01.2019 Παροχή διευκρινίσεων για το διαγωνισμό με Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 69486 ο οποίος αφορά την με αριθ. πρωτ. 1244/18.01.2019 διακήρυξη (Α.Δ.Α.Μ.: 19PROC004350862, Α.Δ.Α.: 608Λ465ΧΘΕ-478) ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών διαφύλαξης υγιεινής και καθαριότητας στις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Ω9ΞΠ465ΧΘΕ-Φ4Τ