ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ, ΛΟΓΩ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ, ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για υπηρεσίες προγραμματισμένων αεροπορικών μεταφορών: 2. Διαπραγμάτευση.pdf1

27.06.2019: Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής της παρ. 3 του άρθρου 2 της με αριθμ. πρωτ. οικ. 12205/16.8.2016 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 2864) – Διεξαγωγή γραπτής διαδικασίας για τη συμπλήρωση του Μητρώου Δικηγόρων της Υπηρεσίας Aσύλου

Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής της παρ. 3 του άρθρου 2 της με αριθμ. πρωτ. οικ. 12205/16.8.2016 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 2864) -   Διεξαγωγή γραπτής διαδικασίας για τη συμπλήρωση του Μητρώου Δικηγόρων της Υπηρεσίας Aσύλου

21.06.2019: Ανάρτηση των οριστικών καταστάσεων για τη διεξαγωγή γραπτής διαδικασίας για τη συμπλήρωση του Μητρώου Δικηγόρων της Υπηρεσίας Ασύλου

Ανάρτηση των οριστικών καταστάσεων για τη διεξαγωγή γραπτής διαδικασίας για τη συμπλήρωση του Μητρώου Δικηγόρων της Υπηρεσίας Ασύλου

17.05.2019: Ανάρτηση των προσωρινών καταστάσεων υποψηφίων για τη διεξαγωγή γραπτής διαδικασίας για τη συμπλήρωση του Μητρώου Δικηγόρων της Υπηρεσίας Ασύλου

Ανάρτηση των προσωρινών καταστάσεων υποψηφίων για τη διεξαγωγή γραπτής διαδικασίας για τη συμπλήρωση του Μητρώου Δικηγόρων της Υπηρεσίας Ασύλου

14.05.2019: Αιτήσεις ανανέωσης ταξιδιωτικών εγγράφων (TDV)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ TDV ΑΓΓΛΙΚΑ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ TDV ΓΑΛΛΙΚΑ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ  TDV ΑΡΑΒΙΚΑ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ TDV ΦΑΡΣΙ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ TDV ΠΑΣΤΟ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ TDV ΟΥΡΝΤΟΥ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ TDV ΑΜΑΡΙΚΑ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ TDV ΤΙΓΚΡΙΝΙΑ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ TDV