Ανακοίνωση για την παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης έως 15/10/2017 για ανανέωση ΑΔΕΤ

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΤ-ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 15.10.17 تمدید اجازه اقامت- مهلت جدید تجديد طلبات الاقامات ذات الصيغة الموحدة- تمديد جديد RENOUVELLEMENT DU PERMIS DE SÉJOUR – NOUVEAU DÉLAI POUR LES DEMANDES ም ሕዳስ መ ንበሪ ፍቓድ – ሓዱሽ ም ንዋሕ ናይ ም ቕራብ ሕቶ انفرادی قسم کے رہائشی اجازت نامے کی تجدید- درخواستوں کی نئی توسیع   […]

04.08.2017 : Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 8499/3.5.2017 (ΑΔΑ: 7ΝΔΚ465ΧΘΕ-ΓΚ3) απόφασης της Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου – ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

04.08.2017 : Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 8499/3.5.2017 (ΑΔΑ: 7ΝΔΚ465ΧΘΕ-ΓΚ3) απόφασης της Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου – ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

Πρακτικά συνεδρίασης της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου με θέμα ημερήσιας διάταξης: Δικαιώματα προσφύγων και αιτούντων άσυλο – 27.07.2017

Το πλήρες πρακτικό της συνεδρίασης είναι διαθέσιμο, όπως επίσης και η βιντεοσκόπηση της συνεδρίασης.