10.12.2018: Παροχή διευκρινίσεων της 10.12.2018 για το διαγωνισμό με αριθμούς ΕΣΗΔΗΣ: 67093 και 67093,1 ο οποίος αφορά την 23302/23.11.2018 (ΑΔΑΜ: 18PROC004061706 2018-11-23, ΑΔΑ: ΩΕΖΠ465ΧΘΕ-Δ97) διακήρυξη δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης των εγκαταστάσεων της Υπηρεσίας Ασύλου»

Διευκρίνιση Νο2

06.12.2018: Xορήγηση ταξιδιωτικών εγγράφων TDV 8.12.2018

Το Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Αττικής το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2018 θα δεχθεί δικαιούχους διεθνούς προστασίας από 7:00 έως 10:00, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ για τη χορήγηση ταξιδιωτικών εγγράφων (TDV) The Regional Asylum Office of Athens, on Saturday, the 8th of December 2018, will be accepting beneficiaries of international protection from 7:00 to 10:00, EXCLUSIVELY for the issue of […]

04.12.2018: Παροχή διευκρινίσεων για το διαγωνισμό με αριθμούς ΕΣΗΔΗΣ: 67093 και 67093,1 ο οποίος αφορά την 23302/23.11.2018 (ΑΔΑΜ: 18PROC004061706 2018-11-23, ΑΔΑ: ΩΕΖΠ465ΧΘΕ-Δ97) διακήρυξη δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης των εγκαταστάσεων της Υπηρεσίας Ασύλου»

ΑΔΑ ΩΠΔΖ465ΧΘΕ-ΦΧ0 Διευκρίνισης Νο1 20181204 23987

26.11.2018: Διακήρυξη δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την «Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης των εγκαταστάσεων της Υπηρεσίας Ασύλου» με αριθμούς ΕΣΗΔΗΣ 67093 και 67093,1.

Διακήρυξη (word) Διακήρυξη (pdf) ESPD pdf ESPD xml Προκήρυξη (pdf) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV)

16.11.2018: Ανακοίνωση για την ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ χορήγηση ταξιδιωτικών εγγράφων

Το Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Αττικής το Σάββατο 17 Νοεμβρίου 2018 θα δεχθεί δικαιούχους διεθνούς προστασίας από 7:00 έως 10:00 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ για τη χορήγηση ταξιδιωτικών εγγράφων (TDV)»   The Regional asylum service of Attica on Saturday 17th of November will receive International protection beneficiaries from 07:00 until 10:00 for the sole purpose of giving travelling documents […]

13.11.2018: Κήρυξη ως άγονου του με αριθ. πρωτ. 19826/10.10.2018 (Α.Δ.Α.Μ.: 18PROC003819956, Α.Δ.Α.: Ψ66Κ465ΧΘΕ-ΦΔΕ) ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών αεροπορικών μεταφορών αιτούντων διεθνή προστασία προς τα υπεύθυνα Κράτη – Μέλη στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 (Δουβλίνο ΙΙΙ) (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 64918)

Απόφαση

6.11.2018: Ανακοίνωση λειτουργίας του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Αττικής στις 10 Νοεμβρίου

Το Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Αττικής το Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2018 θα δεχθεί δικαιούχους διεθνούς προστασίας από 7:00 έως 10:00 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ για τη χορήγηση ταξιδιωτικών εγγράφων (TDV).

31.10.2018: Παροχή διευκρινίσεων για το διαγωνισμό με Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 64918 ο οποίος αφορά την με αριθ. πρωτ. 19826/10.10.2018 (Α.Δ.Α.Μ.: 18PROC003819956, Α.Δ.Α.: Ψ66Κ465ΧΘΕ-ΦΔΕ) διακήρυξη για την παροχή υπηρεσιών αεροπορικών μεταφορών αιτούντων διεθνή προστασία προς τα υπεύθυνα Κράτη-Μέλη στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 (Δουβλίνο ΙΙΙ)

Διευκρινίσεις Υπόδειγμα πιστοληπτικής.doc Υπόδειγμα πιστοληπτικής.pdf

23.10.2018: Ανακοίνωση για την παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης για ανανέωση ΑΔΕΤ έως 31/01/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΑ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΤ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΤ_αγγλικά_επικαιροποίηση_17 10 2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΤ_γαλλικά_επικαιροποίηση_17 10 2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΤ_αραβικά_επικαιροποίηση_17 10 2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΤ_ουρντού_επικαιροποίηση_17 10 2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΤ_φαρσί_επικαιροποίηση_17 10 2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΤ_αμαρικά_επικαιροποίηση_17 10 2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΤ_τιγκρίνια_επικαιροποίηση_17 10 2018