06.02.2019: Ανακοίνωση για την παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης για ανανέωση ΑΔΕΤ έως 30/04/2019

  ΕΛΛΗΝΙΚΑ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΤ 31.01.2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΤ_αγγλικά_επικαιροποίηση_31 01 2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΤ_γαλλικά_επικαιροποίηση_31 01 2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΤ_αραβικά_επικαιροποίηση_31 01 2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΤ_φαρσί_επικαιροποίηση_31 01 2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΤ_ουρντού_επικαιροποίηση_31 1 2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΤ_αμαρικά_επικαιροποίηση_31 01 2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΤ_τιγκρίνια_επικαιροποίηση_31 01 2019

31.01.2019 Παροχή διευκρινίσεων για το διαγωνισμό με Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 69486 ο οποίος αφορά την με αριθ. πρωτ. 1244/18.01.2019 διακήρυξη (Α.Δ.Α.Μ.: 19PROC004350862, Α.Δ.Α.: 608Λ465ΧΘΕ-478) ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών διαφύλαξης υγιεινής και καθαριότητας στις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Ω9ΞΠ465ΧΘΕ-Φ4Τ

21.01.2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών διαφύλαξης υγιεινής και καθαριότητας στις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής

Η αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Διαχείρισης και Εφαρμογής Προγραμμάτων προσκαλεί τους έχοντες αντικείμενο σχετικό με την υπό ανάθεση υπηρεσία, ήτοι υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων, οι οποίοι ανήκουν στους φορείς της παρ. 1 του άρθ. 20 του Ν. 4412/2016 (άρθ. 20 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) (σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών)να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους και […]

18.01.2019 Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών διαφύλαξης υγιεινής και καθαριότητας στις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 69486

Η Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών διαφύλαξης υγιεινής και καθαριότητας στις εγκαταστάσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου και του Π.Γ.Α. Αττικής και των Π.Γ.Α. και Α.Κ.Α. (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 69486). Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της. Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης, […]