16.11.2018: Ανακοίνωση για την ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ χορήγηση ταξιδιωτικών εγγράφων

Το Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Αττικής το Σάββατο 17 Νοεμβρίου 2018 θα δεχθεί δικαιούχους διεθνούς προστασίας από 7:00 έως 10:00 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ για τη χορήγηση ταξιδιωτικών εγγράφων (TDV)»   The Regional asylum service of Attica on Saturday 17th of November will receive International protection beneficiaries from 07:00 until 10:00 for the sole purpose of giving travelling documents […]

13.11.2018: Κήρυξη ως άγονου του με αριθ. πρωτ. 19826/10.10.2018 (Α.Δ.Α.Μ.: 18PROC003819956, Α.Δ.Α.: Ψ66Κ465ΧΘΕ-ΦΔΕ) ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών αεροπορικών μεταφορών αιτούντων διεθνή προστασία προς τα υπεύθυνα Κράτη – Μέλη στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 (Δουβλίνο ΙΙΙ) (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 64918)

Απόφαση

6.11.2018: Ανακοίνωση λειτουργίας του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Αττικής στις 10 Νοεμβρίου

Το Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Αττικής το Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2018 θα δεχθεί δικαιούχους διεθνούς προστασίας από 7:00 έως 10:00 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ για τη χορήγηση ταξιδιωτικών εγγράφων (TDV).

31.10.2018: Παροχή διευκρινίσεων για το διαγωνισμό με Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 64918 ο οποίος αφορά την με αριθ. πρωτ. 19826/10.10.2018 (Α.Δ.Α.Μ.: 18PROC003819956, Α.Δ.Α.: Ψ66Κ465ΧΘΕ-ΦΔΕ) διακήρυξη για την παροχή υπηρεσιών αεροπορικών μεταφορών αιτούντων διεθνή προστασία προς τα υπεύθυνα Κράτη-Μέλη στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 (Δουβλίνο ΙΙΙ)

Διευκρινίσεις Υπόδειγμα πιστοληπτικής.doc Υπόδειγμα πιστοληπτικής.pdf

23.10.2018: Ανακοίνωση για την παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης για ανανέωση ΑΔΕΤ έως 31/01/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΑ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΤ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΤ_αγγλικά_επικαιροποίηση_17 10 2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΤ_γαλλικά_επικαιροποίηση_17 10 2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΤ_αραβικά_επικαιροποίηση_17 10 2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΤ_ουρντού_επικαιροποίηση_17 10 2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΤ_φαρσί_επικαιροποίηση_17 10 2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΤ_αμαρικά_επικαιροποίηση_17 10 2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΤ_τιγκρίνια_επικαιροποίηση_17 10 2018  

22.10.2018: Παροχή διευκρινίσεων για το διαγωνισμό με Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 60994 ο οποίος αφορά την με αριθ. πρωτ. 18585/27.09.2018 (Α.Δ.Α.Μ.: 18PROC003755199, Α.Δ.Α.: 7Α88465ΧΘΕ-ΣΤΞ) διακήρυξη για την προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) για την κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής

Διευκρινίσεις

19.10.2018: Παροχή διευκρινίσεων για το διαγωνισμό με Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 60994 ο οποίος αφορά την με αριθ. πρωτ. 18585/27.09.2018 (Α.Δ.Α.Μ.: 18PROC003755199, Α.Δ.Α.: 7Α88465ΧΘΕ-ΣΤΞ) διακήρυξη για την προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) για την κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής

Διευκρινίσεις

16.10.2018: Παροχή διευκρινήσεων – διόρθωση σφαλμάτων της 19820/10-10-2018 (ΑΔΑ: ΩΒΞΜ465ΧΘΕ-4Γ2) Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για προμήθεια αναλώσιμων ειδών των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων της Υπηρεσίας Ασύλου που αφορά κωδικό είδους

ΑΔΑ 6ΦΥΧ465ΧΘΕ-ΟΟ0 Β Διόρθωσης 20181016 20260

15.10.2018: Παροχή διευκρινήσεων – διόρθωση σφαλμάτων της 19820/10-10-2018 (ΑΔΑ: ΩΒΞΜ465ΧΘΕ-4Γ2) Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για προμήθεια αναλώσιμων ειδών των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων της Υπηρεσίας Ασύλου

ΑΔΑ 6ΟΖΙ465ΧΘΕ-ΛΑΒ Διόρθωσης πρόσκλησης 20181015 20143