24.12.2014: Παροχή Υπηρεσιών Διερμηνείας και Μετάφρασης στην Υπηρεσία Ασύλου και στην Αρχή Προσφυγών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη

logo2logo1Η Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Εθνικό Ανοικτό διαγωνισμού με θέμα «Παροχή Υπηρεσιών Διερμηνείας και Μετάφρασης στην Υπηρεσία Ασύλου και στην Αρχή Προσφυγών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη».

Τα βασικά αντικείμενα του έργου είναι:

Α. Παροχή υπηρεσιών διαδοχικής διερμηνείας κατά τη διάρκεια όλων των σταδίων υποβολής και εξέτασης αιτημάτων διεθνή προστασία από την Υπηρεσία Ασύλου και την Αρχή Προσφυγών, με φυσική παρουσία ή μέσω συστήματος τηλεδιάσκεψης, για την εξυπηρέτηση τουλάχιστον 16,750 αιτούντων διεθνή προστασία κατά την καταγραφή, συνέντευξη και κάθε άλλη διοικητική πράξη και ενημέρωση.

Β. Παροχή υπηρεσιών μετάφρασης, κειμένων συνολικής έκτασης έως 4.500 λέξεων με ενημερωτικό υλικό σχετικό με τη διαδικασία ασύλου, από τα ελληνικά σε δεκαεννέα (19) γλώσσες και διαλέκτους.

Γ. Παροχή υπηρεσιών προγραμματισμού υπηρεσιών διερμηνείας και μετάφρασης, συντονισμού και εποπτείας διερμηνέων και μεταφραστών, για όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο οκτακόσιες ενενήντα χιλιάδες ευρώ (1.890.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 23%.

Προσφορές υποβάλλονται στη σελίδα www.promitheus.gov.gr (διαγωνισμός με Α/Α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 4335 και Αρ. Διακήρυξης της Υπηρεσίας Ασύλου 11329/23-12-2014). Τα συνημμένα έγγραφα του διαγωνισμού μπορούν να αναζητηθούν στην επιλογή «Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί» από την κεντρική σελίδα του www.promitheus.gov.gr. Κριτήριο αξιολόγησης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Η δαπάνη του εν λόγω έργου χρηματοδοτείται από πόρους του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2009 – 2014 (85%) και του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη (15 %).

Posted in Νέα & Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις Διαγωνισμών.