13.11.2015: Προκαταρκτική προκήρυξη για την παροχή υπηρεσιών Διερμηνείας και Μετάφρασης για την περίοδο από τον Μάιο 2016 μέχρι το τέλος του 2017 με δυνατότητα ανανέωσης για το έτος 2018

amifma_logo

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα εστάλη στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η 2015-152593 προκαταρκτική προκήρυξη για την παροχή υπηρεσιών Διερμηνείας και Μετάφρασης για την περίοδο από τον Μάιο 2016 μέχρι το τέλος του 2017 με δυνατότητα ανανέωσης για το έτος 2018.

Στις αρχές του έτους 2016 θα δημοσιευθεί η αναλυτική προκήρυξη στην οποία θα καθοριστούν περεταίρω λεπτομέρειες για την υπηρεσία. Η προϋπολογισθείσα αξία κυμαίνεται από 2.000.000 € έως 5.000.000 € (χωρίς ΦΠΑ). Στην παρούσα ανακοίνωση επισυνάπτεται η Προκαταρκτική Προκήρυξη.

Η δράση θα χρηματοδοτηθεί από το Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020.

Posted in Νέα & Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις Διαγωνισμών.