30.12.2015: Πρόσκληση για Υποβολή Προτάσεων για τον Τομέα Ασύλου του Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020

amifma_logo

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε σήμερα η 1η Πρόσκληση για Υποβολή Προτάσεων για τον Τομέα Ασύλου του Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020 (ΑΔΑ: 6ΗΤΓ465ΦΘΕ-Χ0Γ).

Με την πρόσκληση αυτή καλείται το Τμήμα Διαχείρισης και Εφαρμογής Προγραμμάτων της Υπηρεσίας Ασύλου, με την ιδιότητα του εκ του Νόμου (de jure) Δικαιούχου όπως προκύπτει από τον Ν. 3907/2011, τις παρ. 11ββ, 13 και 14 του άρθρου 9 του Ν. 4332/2015 και την παρ. 3 του άρθρου 3 της ΥΑ 2514/7-10-2015 (ΦΕΚ 2161/τ.Β/7-10-2015), για την υποβολή πρότασης υλοποίησης των Δράσεων του Τομέα Ασύλου του ΤΑΜΕ 2014-2020 προκειμένου να ενταχθεί και χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 1 (SO1) «Άσυλο», Εθνικού Στόχου 1 (NO1) «Υποδοχή/άσυλο» του Εθνικού Προγράμματος. Το Τμήμα Διαχείρισης και Εφαρμογής προγραμμάτων της Υπηρεσίας Ασύλου δύναται να υποβάλει προτάσεις για όλες ή μέρος των δράσεων από κοινού με άλλη εθνική αρχή κατά τα αναγραφόμενα στην παρ 2 του άρθρου 5 του συστήματος διαχείρισης (ΦΕΚ 2161/2Β/7.10.2015).

Επισυνάπτεται η Πρόσκληση και τα συνοδευτικά έγγραφα:

 

Posted in Νέα & Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις Διαγωνισμών.