03.03.2016: Πρόσκληση για Υποβολή Προτάσεων για την Τεχνική Βοήθεια του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020

amifma_logo

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε σήμερα η 3η Πρόσκληση για Υποβολή Προτάσεων για την Τεχνική Βοήθεια του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020 (ΑΔΑ:Ψ7ΗΠ465ΦΘΕ-ΟΟΦ).
Με την πρόσκληση αυτή καλείται το Τμήμα Διαχείρισης και Εφαρμογής Προγραμμάτων της Υπηρεσίας Ασύλου, με την ιδιότητα του εκ του Νόμου (de jure) Δικαιούχου όπως προκύπτει από το άρθρο 9 του Ν. 4332/2015 για την υποβολή πρότασης υλοποίησης της δράσης «Τεχνική Βοήθεια του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020» προκειμένου να ενταχθεί και χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο της τεχνικής βοήθειας του Εθνικού Προγράμματος.
Επισυνάπτεται η Πρόσκληση και τα συνοδευτικά έγγραφα:

Posted in Νέα & Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις Διαγωνισμών.