11.03.2016: Ηλεκτρονικός διεθνής ανοιχτός διαγωνισμός για την Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού στην Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

amifma_logo

Η Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης διενεργεί ηλεκτρονικό διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό για την Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού στην Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Ο Προϋπολογισμός ανέρχεται σε 239.155,00 € χωρίς Φ.Π.Α. (294.160,65 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι η 20/4/2016 και ώρα 15:00 μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων – ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ (21993, 21994, 21995, 21996, 21997, 21998). Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η 26/4/2016 και ώρα 10:00. Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής δεν υπάρχουν. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή.

Η Προμήθεια χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020.

Posted in Νέα & Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις Διαγωνισμών.