10.06.2016: Πρόσκληση ενδιαφέροντος του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης για σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών διερμηνείας

Πρόσκληση ενδιαφέροντος του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης για σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών διερμηνείας, στο πλαίσιο της με αριθμό HOME/2015/AMIF/AG/EMAS/0026 Συμφωνίας Χρηματοδότησης μεταξύ αφενός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αφετέρου του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (Δ.Ο.Μ.) και της Υπηρεσίας Ασύλου για την υλοποίηση του προγράμματος Μετεγκατάστασης από την Ελλάδα σε άλλα Κράτη – Μέλη για άτομα που προφανώς χρήζουν διεθνούς προστασίας, που χρηματοδοτείται από τη Βοήθεια Έκτακτης Ανάγκης του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς εθνική συμμετοχή.

(link: http://greece.iom.int/sites/default/files/final_bidding_documents_for_services_bds-interpretation_services_re_as.pdf )

Posted in Νέα & Ανακοινώσεις.