27.07.2016: Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης για τη Δράση «Ενίσχυση της Διαδικασίας Ασύλου»

Η Διευθύντρια της Υπηρεσίας Ασύλου, του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καλεί το Γραφείο Εφαρμογής Προγραμμάτων του Τμήματος Διαχείρισης και Εφαρμογής Προγραμμάτων της Υπηρεσίας Ασύλου, με την ιδιότητα του εκ του Νόμου (de jure) Δικαιούχου όπως προκύπτει από την παρ. 4η του άρθρου 1 του Ν. 4375/2016 για την υποβολή πρότασης υλοποίησης της Δράσης «Ενίσχυση της διαδικασίας ασύλου» προκειμένου να ενταχθεί και χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 1 (SO1) «Άσυλο», Εθνικού Στόχου 1 (NO1) «Υποδοχή/ άσυλο» του Εθνικού Προγράμματος.

Προϋπολογισμός Δράσης: 10.000.000 €

Στην παρούσα επισυνάπτεται η πρόσκληση και τα έντυπα που τη συνοδεύουν.

Πρόσκληση

Τεχνικό Δελτίο Συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Αίτηση Χρηματοδότησης Συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Απόφαση Ένταξης / Τροποποίησης της Δράσης

amif_sr_site-3

Posted in Νέα & Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις Διαγωνισμών.