17.02.2017: Διακήρυξη Δημόσιου Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Παροχή Υπηρεσιών Διαφύλαξης Υγιεινής και Καθαριότητας στην Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής»

Η Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής διενεργεί δημόσιο διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «Παροχή Υπηρεσιών Διαφύλαξης Υγιεινής και Καθαριότητας στην Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής». Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε τετρακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες και τετρακόσια εξήντα ευρώ (462.460,00€) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή πεντακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες τετρακόσια πενήντα ευρώ και σαράντα λεπτά (573.450,40€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, με δικαίωμα προαίρεσης 50% της προϋπολογισθείσας δαπάνης και υποδιαιρείται σε 12 τμήματα με τους εξής Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 29754, 29758, 29760, 29761, 29762, 29764, 29765, 29766, 29767, 29768, 29769, 29770.
Η δαπάνη χρηματοδοτείται από τη Δράση «Διευκόλυνση της πρόσβασης αιτούντων διεθνή προστασία και ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας της Υπηρεσίας Ασύλου» του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) 2014-2020 με 75% χρηματοδότηση από την Ε.Ε. και 25% από την Ελλάδα, δυνάμει της 10436/06.07.2016 (ΑΔΑ: 6ΒΝΕ465ΦΘΕ-ΩΤΣ) απόφασης χορήγησης και συγκεκριμένα από το Έργο2 «Διαφύλαξη Υγιεινής και Καθαριότητας στην Υπηρεσία Ασύλου και στην Αρχή Προσφυγών» και θα βαρύνει τις πιστώσεις της ΣΑΕ 755/2 και συγκεκριμένα του έργου με κωδικό αριθμό 2016ΣΕ75520007, οι οποίες έχουν εγγραφεί στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ δυνάμει της 86522/22.08.2016 (ΑΔΑ: 6ΓΞ04653Ο7-ΕΒΑ) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Περίληψη Διακήρυξης Δημόσιου Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Παροχή Υπηρεσιών Διαφύλαξης Υγιεινής και Καθαριότητας στην Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής»

Διακήρυξη Δημόσιου Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Παροχή Υπηρεσιών Διαφύλαξης Υγιεινής και Καθαριότητας στην Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής»

Ευρωπαϊκό  Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (καθαριότητα)

amif_n1420

Posted in Προκηρύξεις Διαγωνισμών.