28.04.2017: Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς αιτούντων διεθνή προστασία προς τα υπεύθυνα Κράτη – Μέλη στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 (Δουβλίνο ΙΙΙ)»

Η Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς αιτούντων διεθνή προστασίαπρος τα υπεύθυνα Κράτη-Μέλη στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 (Δουβλίνο ΙΙΙ)» εκτιμώμενης αξίαςεπτακοσίων δεκαέξι χιλιάδων εκατό είκοσι ευρώ (716.120,00€) (συμπεριλαμβανόμενων των υπέρ τρίτων κρατήσεων), με δικαίωμα προαίρεσης 50%, ήτοι τριακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες εξήντα ευρώ (343.060,00€) (συμπεριλαμβανόμενων των υπέρ τρίτων κρατήσεων) [συνολική εκτιμώμενη αξία:ένα εκατομμύριο πενήντα εννέα χιλιάδεςεκατόν ογδόντα ευρώ (1.059.180,00€) (συμπεριλαμβανόμενων των υπέρ τρίτων κρατήσεων)]. Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 40011.
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης είναι για όλα τα τμήματα από την υπογραφή της και μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2018.
Η δαπάνη χρηματοδοτείται από τη Δράση «Τομέας Ασύλου του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης» του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) 2014-2020 με 75% χρηματοδότηση από την Ε.Ε. και 25% από την Ελλάδα, δυνάμει της υπ’ αριθ. πρωτ. 1767/09.02.2016 (ΑΔΑ: ΩΜ4Λ465ΦΘΕ-4ΘΡ) απόφασης χορήγησης και συγκεκριμένα από το Έργο 5: «Μεταφορά αιτούντων διεθνή προστασία σε κράτος μέλος που προσδιορίζεται ως υπεύθυνο για την εξέταση αιτήσεων διεθνούς προστασίας που υποβάλλονται στην Ελλάδα από υπηκόους τρίτης χώρας ή από απάτριδες» και θα βαρύνει τις πιστώσεις της Σ.Α.Ε. 755/2 και συγκεκριμένα του έργου με κωδικό αριθμό 2016ΣΕ75520000, οι οποίες έχουν εγγραφεί στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ δυνάμει της υπ’ αριθ. πρωτ. 39595/12.04.2016 (ΑΔΑ: Ω3Υ44653Ο7-8Γ1) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας

amif_n1420

Posted in Νέα & Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις Διαγωνισμών.