11.05.2018: Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας γραφικής ύλης της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Η Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια γραφικής ύλης με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00€) χωρίς ΦΠΑ ήτοι εξήντα δύο χιλιάδων ευρώ (62.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24 % και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό εξόδων της Υπηρεσίας Ασύλου, ΚΑΕ 1111 «Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών» Ειδικού Φορέα 49-130, οικονομικού έτους 2018.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ

ΤΕΥΔ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Posted in Νέα & Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις Διαγωνισμών.