Νομοθεσία

Νόμοι

Νόμος 3907/2011
Ιδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ «σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη−μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών» και λοιπές διατάξεις.

Νόμος 4251/2014
Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις

Νόμος 4375/2016
Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις

Νόμος 4399/2016
Τροποποίηση ν. 4375/2016 (αρ.86)

Νόμος 4485/2017
Τροποποίηση του ν. 4375/2016 (Α΄ 51)

Προεδρικά Διατάγματα

Προεδρικό Διάταγμα 23/2016 (ΦΕΚ Α’-208- 4.11.2016)
«Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.»

Προεδρικό διάταγμα 24/2015 (ΦΕΚ Α-20-27.01.2015)
«Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.»

Προεδρικό Διάταγμα 141/2013 (ΦΕΚ Α-226-21.10.2013)
«Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2011/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 (L 337) σχετικά με τις απαιτήσεις για την αναγνώριση και το καθεστώς των αλλοδαπών ή των ανιθαγενών ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας, για ένα ενιαίο καθεστώς για τους πρόσφυγες ή για τα άτομα που δικαιούνται επικουρική προστασία και για το περιεχόμενο της παρεχόμενης προστασίας (αναδιατύπωση)»

Προεδρικό Διάταγμα 133/2013 (ΦΕΚ Α-198-25.09.2013)
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3907/2011 «Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ “σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη − μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών» και λοιπές διατάξεις” (Α΄ 7) και του π.δ. 104/2012 « Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη” (Α΄ 104)».

Προεδρικό διάταγμα 113/2013 (ΦΕΚ Α΄-146-14.06.2013)
«Καθιέρωση ενιαίας διαδικασίας αναγνώρισης σε αλλοδαπούς και ανιθαγενείς του καθεστώτος του πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου «σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα» (L 326/13.12.2005) και άλλες διατάξεις»

Προεδρικό Διάταγμα 104/2012 (ΦΕΚ Α-172-05.09.2012)
Οργάνωση και Λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη

Προεδρικό Διάταγμα 116/2012 (ΦΕΚ Α-201-19.10.2012)
Τροποποίηση π.δ. 114/2010 «Καθιέρωση ενιαίας διαδικασίας αναγνώρισης σε αλλοδαπούς και ανιθαγενείς του καθεστώτος του πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου «σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα» (L 326/13.12.2005)».

Προεδρικό Διάταγμα 220/2007 (ΦΕΚ Α-251-13.11.2007)
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/9/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη μέλη (ΕΕL 31/6.2.2003).

Προεδρικό Διάταγμα 189/1998 (ΦΕΚ Α-140-25.06.1998)
Προϋποθέσεις και διαδικασία παροχής άδειας εργασίας ή άλλης βοήθειας για επαγγελματική αποκατάσταση των αναγνωρισμένων από την πολιτεία ως προσφύγων, των αιτούντων άσυλο και των προσωρινά διαμενόντων για λόγους ανθρωπιστικούς

Αποφάσεις

Απόφαση αριθμ. οικ. 16654 (ΦΕΚ Β” – 3614 – 12.10.2017)
Έναρξη λειτουργίας των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου Πειραιά και Αλίμου.

Απόφαση αριθμ. οικ. 14715 (ΦΕΚ Β” – 3370 – 27.09.2017)
“Ιδρυση Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου στην περιφέρεια Αττικής

Απόφαση αριθμ. οικ. 14720 (ΦΕΚ Β” – 3264 – 18.09.2017)
Διάρκεια ισχύος δελτίων αιτούντων διεθνή προστασία

Απόφαση αριθμ. οικ. 12634 (ΦΕΚ Β” – 2476 – 19.07.2017)
Έναρξη λειτουργίας του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Κρήτης και καθορισμός αρμοδιοτήτων των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου Αττικής και Κρήτης.

Απόφαση αριθμ. οικ. 10624 (ΦΕΚ Β” – 2089 – 17.06.2017)
Τροποποίηση του «Κανονισμού λειτουργίας Υπηρεσίας Ασύλου» (ΦΕΚ Β΄2034) – Τήρηση Μητρώου Διερμηνέων στην Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου.

Απόφαση αριθμ. οικ. 10464 (ΦΕΚ Β” – 1977 – 7.06.2017)
Περιορισμός κυκλοφορίας των αιτούντων διεθνή προστασία

Αποφάσεις αριθμ. οικ. 9778 και 9807/2017 (ΦΕΚ Β” – 1936 – 2.06.2017)
Έναρξη λειτουργίας Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου, Καθορισμός αρμοδιοτήτων Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου, Ίδρυση Αυτοτελών Κλιμακίων Ασύλου, Αρμοδιότητες Αυτοτελών Κλιμακίων Ασύλου και Καθορισμός τύπου υπηρεσιακών σφραγίδων της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου, καθώς και των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Υπηρεσίας Ασύλου.

Απόφαση αριθμ. οικ. 4199/2017 (ΦΕΚ Β” -881 -16.03.2017)
Ίδρυση Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύλου Εξέτασης Αιτήσεων Διεθνούς Προστασίας Υπηκόων Αλβανίας και Γεωργίας – Αρμοδιότητες Αυτοτελών Κλιμακίων Ασύλου – Διάρκεια ισχύος δελτίων αιτούντων διεθνή προστασία.

Απόφαση αριθμ. οικ. 2380/2017 (ΦΕΚ Β” – 393 – 10.02.2017)
Διάρκεια ισχύος δελτίων αιτούντων διεθνή προστασία

Απόφαση αριθμ. οικ. 22511/2016 (ΦΕΚ Β” – 4399 – 30.12.2016)
Ίδρυση Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύλου εξέτασης αιτήσεων διεθνούς προστασίας υπηκόων Πακιστάν.

Απόφαση αριθμ. οικ. 20580/2016 (ΦΕΚ Β” – 4022 – 15.12.2016)
Ίδρυση Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύλου Κρήτης

Απόφαση αριθμ. οικ. 18739/2016 (ΦΕΚ Β “ – 3876 – 23.11.2016)
Ίδρυση Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύλου για την ταχεία εξέταση αιτήσεων διεθνούς προστασίας

Απόφαση αριθμ. οικ. 13257/2016 (ΦΕΚ Β΄- 3455 – 26.10.2016)
Εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 60 του Ν. 4375/2016 (Α” 51)

Απόφαση αριθμ. οικ. 16755/2016 (ΦΕΚ Β “ – 3444 – 25.10.2016)
Απόφαση καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας νυχτερινής, Κυριακών και εξαιρεσίμων ημερών στο προσωπικό της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Απόφαση αριθμ. οικ. 15998/2016 (ΦΕΚ Β΄- 3417 – 24.10.2016)
Ίδρυση ΑΚΑ Πειραιά

Απόφαση αριθμ. οικ. 16077/2016 (ΦΕΚ Β΄- 3413 – 24.10.2016)
Έναρξη λειτουργίας του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Δυτικής Ελλάδας και καθορισμός τοπικής αρμοδιότητας και έδρας των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου Αττικής, Θεσσαλονίκης, Θράκης, Λέσβου, Σάμου, Ρόδου, Θράκης και Δυτικής Ελλάδας.

Απόφαση αριθμ. οικ. 14159/2016 (ΦΕΚ Β΄- 3165 – 3.10.2016)
Διάρκεια ισχύος δελτίων αιτούντων διεθνή προστασία

Απόφαση αριθμ. οικ. 12205/2016 (ΦΕΚ Β” – 2864 – 9.09.2016)
Παροχή νομικής συνδρομής σε αιτούντες διεθνή προστασία

Απόφαση αριθμ. οικ. 11643/2016 (ΦΕΚ” Β – 11643 – 4.08.2016)
Ίδρυση Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύλου Πειραιά

Απόφαση αριθμ. οικ. 11303/2016 (ΦΕΚ” Β – 2335 – 28.07.2016)
Ίδρυση Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύλου Κορίνθου

Απόφαση αριθμ. οικ. 8097/2016 (ΦΕΚ” Β – 1542 – 31.05.2016)
Διάρκεια ισχύος δελτίων αιτούντων διεθνή προστασία

Απόφαση αριθμ. οικ. 6517/2016 (ΦΕΚ΄Β – 1415 – 19.05.2016)
Έναρξη λειτουργίας του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Θράκης και καθορισμός τοπικής αρμοδιότητας και έδρας των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου Αττικής, Θεσσαλονίκης, Λέσβου, Σάμου και Ρόδου

Απόφαση αριθμ. οικ. 3246/2016 (ΦΕΚ΄Β – 666 – 11.03.2016)
Ίδρυση Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύλου Λέρου

Απόφαση αριθμ. οικ. 2106/2016 (ΦΕΚ Β΄- 507 – 29.02.2016)
Ίδρυση Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύλου Χίου

Κοινή Υπουργική Απόφαση αρ.1982/2016 (ΦΕΚ Β’-335-16.02.2016)
Διαπίστωση ανηλικότητας των αιτούντων διεθνή προστασία

Απόφαση αριθμ. οικ. 19 (ΦΕΚ Β-21-14.01.2016)
Έναρξη λειτουργίας του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Σάμου και καθορισμός τοπικής αρμοδιότητας και έδρας των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου Αττικής, Θεσσαλονίκης, Ν. Έβρου, Β. Έβρου, Λέσβου, Σάμου και Ρόδου.

Απόφαση αριθμ. οικ. 11294 (ΦΕΚ Β – 2225 – 15.10.2015)
Ίδρυση Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύλου αρμόδιου για τη μετεγκατάσταση αιτούντων διεθνή προστασία

Απόφαση αριθμ. οικ. 6794 (ΦΕΚ Β-1411-08.07.2015)
Έναρξη λειτουργίας του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Θεσσαλονίκης και καθορισμός τοπικής αρμοδιότητας των Περιφερειακών Γραφείων Ασυλου Αττικής, Θεσσαλονίκης, Ρόδου, Λέσβου, Ν. Έβρου και Β.Έβρου, καθώς και των Αυτοτελών Κλιμακίων Ασυλου Αμυγδαλέζας και Πάτρας.

Απόφαση αριθμ. 3931 (ΦΕΚ Β-878-19.05.2015)
Διεύρυνση αρμοδιοτήτων του Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύλου Θεσσαλονίκης.

Απόφαση αριθμ. Υ166 (ΦΕΚ Β-568-08.04.2015)
Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Αναστασία Χριστοδουλοπούλου.

Απόφαση οικ. 328/2015 (ΦΕΚ Β-105-20.01.2015)
Αρμοδιότητες Αυτοτελών Κλιμακίων Υπηρεσίας Ασύλου

Κοινή Υπουργική Απόφαση οικ.10566/2014 (ΦΕΚ Β-3223-02.12.2014)
Διαδικασία χορήγησης ταξιδιωτικών εγγράφων σε δικαιούχους διεθνούς προστασίας, καθώς και στους αιτούντες διεθνή προστασία

Απόφαση οικ.9839/2014 (ΦΕΚ Β-3125-20.11.2014)
Κατάργηση Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύλου Ιάσμου Κομοτηνής − Ίδρυση Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύλου στην Ξάνθη

Απόφαση οικ.8248/2014 (ΦΕΚ Β-2635-03.10.2014)
Διάρκεια ισχύος δελτίων αιτούντων διεθνή προστασία

Κοινή Υπουργική Απόφαση 7315/2014 (ΦΕΚ Β-2461-16.09.2014)
Διαδικασία χορήγησης Α.Δ.Ε.Τ. στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας

Υπουργική Απόφαση οικ. 6416/2014 (ΦΕΚ Β-2034-25.07.2014)
Κανονισμός Λειτουργίας Υπηρεσίας Ασύλου

Οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης     

Οδηγία 2011/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με τις απαιτήσεις για την αναγνώριση των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας, για ένα ενιαίο καθεστώς για τους πρόσφυγες ή για τα άτομα που δικαιούνται επικουρική προστασία και για το περιεχόμενο της παρεχόμενης προστασίας, η οποία αναδιατυπώνει την Οδηγία 2004/83/ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004.

Οδηγία 2011/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαϊου 2011 που τροποποιεί την οδηγία 2003/109/ΕΚ του Συμβουλίου επεκτείνοντας το πεδίο εφαρμογής της και στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας.

Κανονισμός Δουβλίνο

Κανονισμός Δουβλίνο ΙΙ

Κανονισμός Δουβλίνο ΙΙΙ

Σύμβαση της Γενεύης για το Καθεστώς των Προσφύγων 1951

Συμφωνία και Σύμβαση Σένγκεν

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου

Διαβάστε το έντυπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σε αυτούς τους σύνδεσμους

http://www.unhcr.gr/prostasia/nomiki-prostasia/o-nomos-stin-ellada/nomothesia-gia-to-asylo.html

http://www.synigoros.gr/?i=foreigner.el.prosfiges-nomo8esia