Νομοθεσία

Νόμοι

Νόμος 3907/2011
Ιδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ «σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη−μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών» και λοιπές διατάξεις.

Νόμος 4251/2014
Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις

Νόμος 4375/2016
Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις

Νόμος 4399/2016
Τροποποίηση ν. 4375/2016 (αρ.86)

Νόμος 4485/2017
Τροποποίηση του ν. 4375/2016 (Α΄ 51)

Νόμος υπ” αριθμ. 4531/2018 (Α” 5/04/2018, αρ. φ. 62)
Ι) Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας,
ΙΙ) Ενσωμάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης-πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση-πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης επί χρηματικών ποινών και ΙΙΙ) Άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις.

Νόμος 4540/2018 (Α΄22/05/2018, αρ.φ. 91)
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση, L 180/96/29.6.2013) και άλλες διατάξεις – Τροποποίηση του ν. 4251/2014 (Α” 80) για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/66/ΕΕ της 15ης Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής μετάθεσης – Τροποποίηση διαδικασιών ασύλου και άλλες διατάξεις.

Νόμος 4554/2018 (Α” 18/07/2018, αρ.φ. 130)
Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις

Νόμος 4604/2019 (Α” 26/03/2019, αρ. φ. 50
Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων,πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας

Νόμος 4609/2019 (Α” 03/05/2019, αρ. φ. 67)
Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις (ο πλήρης νόμος είναι διαθέσιμος ΕΔΩ)

Προεδρικά Διατάγματα

Προεδρικό διάταγμα 84 (ΦΕΚ Α” – 123 – 17.07.2019
Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων ΔιοικητικώνΤομέων Υπουργείων.

Προεδρικό Διάταγμα 83 (ΦΕΚ Α΄ – 121 – 09.07.2019)
Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.

Προεδρικό Διάταγμα 81 (ΦΕΚ Α” – 119 – 08.07.2019)
Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων.

Προεδρικό Διάταγμα 122/2017 (ΦΕΚ Α” – 149 – 10.10.2017)
«Οργανισμός Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής»

Προεδρικό Διάταγμα 23/2016 (ΦΕΚ Α’-208- 4.11.2016)
«Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.»

Προεδρικό διάταγμα 24/2015 (ΦΕΚ Α-20-27.01.2015)
«Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.»

Προεδρικό Διάταγμα 141/2013 (ΦΕΚ Α-226-21.10.2013)
«Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2011/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 (L 337) σχετικά με τις απαιτήσεις για την αναγνώριση και το καθεστώς των αλλοδαπών ή των ανιθαγενών ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας, για ένα ενιαίο καθεστώς για τους πρόσφυγες ή για τα άτομα που δικαιούνται επικουρική προστασία και για το περιεχόμενο της παρεχόμενης προστασίας (αναδιατύπωση)»

Προεδρικό Διάταγμα 133/2013 (ΦΕΚ Α-198-25.09.2013)
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3907/2011 «Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ “σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη − μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών» και λοιπές διατάξεις” (Α΄ 7) και του π.δ. 104/2012 « Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη” (Α΄ 104)».

Προεδρικό διάταγμα 113/2013 (ΦΕΚ Α΄-146-14.06.2013)
«Καθιέρωση ενιαίας διαδικασίας αναγνώρισης σε αλλοδαπούς και ανιθαγενείς του καθεστώτος του πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου «σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα» (L 326/13.12.2005) και άλλες διατάξεις»

Προεδρικό Διάταγμα 104/2012 (ΦΕΚ Α-172-05.09.2012)
Οργάνωση και Λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη

Προεδρικό Διάταγμα 116/2012 (ΦΕΚ Α-201-19.10.2012)
Τροποποίηση π.δ. 114/2010 «Καθιέρωση ενιαίας διαδικασίας αναγνώρισης σε αλλοδαπούς και ανιθαγενείς του καθεστώτος του πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου «σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα» (L 326/13.12.2005)».

Προεδρικό Διάταγμα 220/2007 (ΦΕΚ Α-251-13.11.2007)
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/9/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη μέλη (ΕΕL 31/6.2.2003).

Προεδρικό Διάταγμα 189/1998 (ΦΕΚ Α-140-25.06.1998)
Προϋποθέσεις και διαδικασία παροχής άδειας εργασίας ή άλλης βοήθειας για επαγγελματική αποκατάσταση των αναγνωρισμένων από την πολιτεία ως προσφύγων, των αιτούντων άσυλο και των προσωρινά διαμενόντων για λόγους ανθρωπιστικούς

Αποφάσεις

Απόφαση αριθμ. 7336 & 7337 (Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. – 498 – 31.07.2019)
Αποδοχή παραίτησης Γενικού Γραμματέα πρώην Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής – Διορισμός Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Απόφαση αριθμ. 20. (ΦΕΚ τ. Β” – 3050 – 26.07.2019)
Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Γεώργιο Κουμουτσάκο.

Απόφαση αριθμ. Δ11/οικ.28303/1153 (ΦΕΚ Β” – 2558 – 27.06.2019)
Καθορισμός απαιτούμενων τυπικών και ουσιαστικών προσόντων που πρέπει να πληρούνται για την επιλογή ενός προσώπου ως επαγγελματία επιτρόπου, τα κωλύματα, καθορισμός αριθμού ασυνόδευτων ανηλίκων ανά επαγγελματία επίτροπο, τεχνικές λεπτομέρειες εκπαίδευσης, διαρκούς επιμόρφωσής τους, καθώς και της τακτικής αξιολόγησης τους, είδος, όροι, περιεχόμενο της σύμβασης, αμοιβή τους και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

Απόφαση Αριθμ. Δ11/οικ.26943/1073 (24.06.2019)
Μητρώο Ασυνόδευτων Ανηλίκων

Απόφαση Αριθμ. Δ11/οικ.26945/1074 & Αριθμ. οικ.13411 (ΦΕΚ Β” – 2399 – 19.06.2019)
Μητρώο Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων και Περιορισμός κυκλοφορίας των αιτούντων διεθνή προστασία

Απόφαση Αριθμ. 1265 (ΦΕΚ Β” – 1018 – 26.03.2019)
Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, Άγγελο Τόλκα.

Απόφαση Αριθμ. 1293 (ΦΕΚ Β” – 931 – 19.03.2019)
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στον Γενικό (Διοικητικό) Γραμματέα του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, στον Τομεακό Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής και σε άλλα όρ-
γανα διοίκησης του Υπουργείου.

Απόφαση Αριθμ. 3651 (ΦΕΚ Β “ – 528 – 21.02.2019)
Τροποποίηση της οικ.12205/16-8-2016 κοινής υπουργικής απόφασης «Παροχή νομικής συνδρομής σε αιτούντες διεθνή προστασία» .

Απόφαση αριθμ. 8038/23/22-πζ/ (ΦΕΚ Β” – 5906 – 31.12.2018)
Παράταση λειτουργίας Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών

Απόφαση υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής
Παραχώρηση στην Υπηρεσία Ασύλου τμήματος προς χρήση στον ισόγειο όροφο του κτιρίου «Κεράνης»

Απόφαση αριθμ. οικ. 22099/18 (ΦΕΚ Β” – 5131 – 16.11.2018)
Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. οικ. 16654/5-10-2017 απόφασης της Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου σχετικά με την τοπική αρμοδιότητα του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Αττικής για αιτήσεις που υποβάλλονται από υπηκόους των χωρών της Υποσαχάριας Αφρικής

Απόφαση αριθμ. οικ. 7586/18 (ΦΕΚ Β” – 4794 – 26.10.2018)
Λειτουργία Μητρώου Ελληνικών και Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που δραστηριοποιούνται σε θέματα διεθνούς προστασίας, μετανάστευσης και κοινωνική ένταξης.

Απόφαση αριθμ. οικ. 18984 (ΦΕΚ Β” – 4427 – 05.10.2018 )
Περιορισμός κυκλοφορίας των αιτούντων διεθνή προστασία

Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθμ. 47094 (ΦΕΚ Β” – 3678 – 28.08.2018)
Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών και διαδικασία για τη χορήγηση εθνικής θεώρησης εισόδου μακράς διαρκείας (VISA-τύπου D) σε πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενών στο πλαίσιο οικογενειακής επανένωσής τους με πρόσφυγες

Απόφαση για την τροποποίηση των στοιχείων ταυτότητας των αιτούντων διεθνούς προστασίας (ΦΕΚ Β” – 3598 – 23.08.2018)

Απόφαση 7001/9/37-νγ΄(1.) και απόφαση (2.) αριθμ. οικ. 8269 (ΦΕΚ Β΄- 1366 – 20.04.2018)
1. Προσωρινή είσοδος – έξοδος ατόμων από τους λιμένες Καλύμνου, Πέτρας Λέσβου, Καρλοβασίου Σάμου και από τους αερολιμένες Χίου και Καρπάθου.
2. Περιορισμός κυκλοφορίας των αιτούντων διεθνή προστασία

Απόφαση 8061/18-4-2018 Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής (ΦΕΚ τ. Υ.Ο.Δ.Δ. – 220-18.04.2018)
Διορισμός Διευθυντή Υπηρεσίας Ασύλου με θητεία τριών (3) ετών

Απόφαση αριθμ. οικ. 3385 (ΦΕΚ Β” – 417 – 14.02.2018)
Κανονισμός λειτουργίας Υπηρεσίας Ασύλου

Απόφαση αριθμ. οικ. 3153 και οικ. 3028 (ΦΕΚ Β” – 310 – 2.02.2018)
Α. Τροποποίηση των στοιχείων ταυτότητας των αιτούντων διεθνή προστασία και Β. Έναρξη λειτουργίας του Ανεξάρτητου Κλιμακίου Ασύλου Ιωαννίνων

Απόφαση αριθμ. οικ. 868 (ΦΕΚ Β” – 201 – 30.01.2018)
Διάρκεια ισχύος δελτίων αιτούντων διεθνή προστασία

Απόφαση αριθμ. οικ. 16654 (ΦΕΚ Β” – 3614 – 12.10.2017)
Έναρξη λειτουργίας των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου Πειραιά και Αλίμου.

Απόφαση αριθμ. οικ. 14715 (ΦΕΚ Β” – 3370 – 27.09.2017)
“Ιδρυση Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου στην περιφέρεια Αττικής

Απόφαση αριθμ. οικ. 14720 (ΦΕΚ Β” – 3264 – 18.09.2017)
Διάρκεια ισχύος δελτίων αιτούντων διεθνή προστασία

Απόφαση αριθμ. οικ. 12634 (ΦΕΚ Β” – 2476 – 19.07.2017)
Έναρξη λειτουργίας του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Κρήτης και καθορισμός αρμοδιοτήτων των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου Αττικής και Κρήτης.

Απόφαση αριθμ. οικ. 10624 (ΦΕΚ Β” – 2089 – 17.06.2017)
Τροποποίηση του «Κανονισμού λειτουργίας Υπηρεσίας Ασύλου» (ΦΕΚ Β΄2034) – Τήρηση Μητρώου Διερμηνέων στην Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου.

Απόφαση αριθμ. οικ. 10464 (ΦΕΚ Β” – 1977 – 7.06.2017)
Περιορισμός κυκλοφορίας των αιτούντων διεθνή προστασία

Αποφάσεις αριθμ. οικ. 9778 και 9807/2017 (ΦΕΚ Β” – 1936 – 2.06.2017)
Έναρξη λειτουργίας Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου, Καθορισμός αρμοδιοτήτων Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου, Ίδρυση Αυτοτελών Κλιμακίων Ασύλου, Αρμοδιότητες Αυτοτελών Κλιμακίων Ασύλου και Καθορισμός τύπου υπηρεσιακών σφραγίδων της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου, καθώς και των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Υπηρεσίας Ασύλου.

Απόφαση αριθμ. οικ. 4199/2017 (ΦΕΚ Β” -881 -16.03.2017)
Ίδρυση Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύλου Εξέτασης Αιτήσεων Διεθνούς Προστασίας Υπηκόων Αλβανίας και Γεωργίας – Αρμοδιότητες Αυτοτελών Κλιμακίων Ασύλου – Διάρκεια ισχύος δελτίων αιτούντων διεθνή προστασία.

Απόφαση αριθμ. οικ. 2380/2017 (ΦΕΚ Β” – 393 – 10.02.2017)
Διάρκεια ισχύος δελτίων αιτούντων διεθνή προστασία

Απόφαση αριθμ. οικ. 22511/2016 (ΦΕΚ Β” – 4399 – 30.12.2016)
Ίδρυση Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύλου εξέτασης αιτήσεων διεθνούς προστασίας υπηκόων Πακιστάν.

Απόφαση αριθμ. οικ. 20580/2016 (ΦΕΚ Β” – 4022 – 15.12.2016)
Ίδρυση Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύλου Κρήτης

Απόφαση αριθμ. οικ. 18739/2016 (ΦΕΚ Β “ – 3876 – 23.11.2016)
Ίδρυση Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύλου για την ταχεία εξέταση αιτήσεων διεθνούς προστασίας

Απόφαση αριθμ. οικ. 13257/2016 (ΦΕΚ Β΄- 3455 – 26.10.2016)
Εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 60 του Ν. 4375/2016 (Α” 51)

Απόφαση αριθμ. οικ. 16755/2016 (ΦΕΚ Β “ – 3444 – 25.10.2016)
Απόφαση καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας νυχτερινής, Κυριακών και εξαιρεσίμων ημερών στο προσωπικό της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Απόφαση αριθμ. οικ. 15998/2016 (ΦΕΚ Β΄- 3417 – 24.10.2016)
Ίδρυση ΑΚΑ Πειραιά

Απόφαση αριθμ. οικ. 16077/2016 (ΦΕΚ Β΄- 3413 – 24.10.2016)
Έναρξη λειτουργίας του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Δυτικής Ελλάδας και καθορισμός τοπικής αρμοδιότητας και έδρας των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου Αττικής, Θεσσαλονίκης, Θράκης, Λέσβου, Σάμου, Ρόδου, Θράκης και Δυτικής Ελλάδας.

Απόφαση αριθμ. οικ. 14159/2016 (ΦΕΚ Β΄- 3165 – 3.10.2016)
Διάρκεια ισχύος δελτίων αιτούντων διεθνή προστασία

Απόφαση αριθμ. οικ. 12205/2016 (ΦΕΚ Β” – 2864 – 9.09.2016)
Παροχή νομικής συνδρομής σε αιτούντες διεθνή προστασία

Απόφαση αριθμ. οικ. 11643/2016 (ΦΕΚ” Β – 11643 – 4.08.2016)
Ίδρυση Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύλου Πειραιά

Απόφαση αριθμ. οικ. 11303/2016 (ΦΕΚ” Β – 2335 – 28.07.2016)
Ίδρυση Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύλου Κορίνθου

Απόφαση αριθμ. οικ. 8097/2016 (ΦΕΚ” Β – 1542 – 31.05.2016)
Διάρκεια ισχύος δελτίων αιτούντων διεθνή προστασία

Απόφαση αριθμ. οικ. 6517/2016 (ΦΕΚ΄Β – 1415 – 19.05.2016)
Έναρξη λειτουργίας του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Θράκης και καθορισμός τοπικής αρμοδιότητας και έδρας των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου Αττικής, Θεσσαλονίκης, Λέσβου, Σάμου και Ρόδου

Απόφαση αριθμ. οικ. 3246/2016 (ΦΕΚ΄Β – 666 – 11.03.2016)
Ίδρυση Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύλου Λέρου

Απόφαση αριθμ. οικ. 2106/2016 (ΦΕΚ Β΄- 507 – 29.02.2016)
Ίδρυση Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύλου Χίου

Κοινή Υπουργική Απόφαση αρ.1982/2016 (ΦΕΚ Β’-335-16.02.2016)
Διαπίστωση ανηλικότητας των αιτούντων διεθνή προστασία

Απόφαση αριθμ. οικ. 19 (ΦΕΚ Β-21-14.01.2016)
Έναρξη λειτουργίας του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Σάμου και καθορισμός τοπικής αρμοδιότητας και έδρας των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου Αττικής, Θεσσαλονίκης, Ν. Έβρου, Β. Έβρου, Λέσβου, Σάμου και Ρόδου.

Απόφαση αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 70Α/7Α/31784 (ΦΕΚ Β 2496 – 19.11.2015)
Καθορισμός ωραρίου εισόδου κοινού στα περιφερειακά Γραφεία Ασύλου της Υπηρεσίας Ασύλου

Απόφαση αριθμ. οικ. 11294 (ΦΕΚ Β – 2225 – 15.10.2015)
Ίδρυση Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύλου αρμόδιου για τη μετεγκατάσταση αιτούντων διεθνή προστασία

Απόφαση αριθμ. οικ. 6794 (ΦΕΚ Β-1411-08.07.2015)
Έναρξη λειτουργίας του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Θεσσαλονίκης και καθορισμός τοπικής αρμοδιότητας των Περιφερειακών Γραφείων Ασυλου Αττικής, Θεσσαλονίκης, Ρόδου, Λέσβου, Ν. Έβρου και Β.Έβρου, καθώς και των Αυτοτελών Κλιμακίων Ασυλου Αμυγδαλέζας και Πάτρας.

Απόφαση αριθμ. 3931 (ΦΕΚ Β-878-19.05.2015)
Διεύρυνση αρμοδιοτήτων του Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύλου Θεσσαλονίκης.

Απόφαση αριθμ. Υ166 (ΦΕΚ Β-568-08.04.2015)
Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Αναστασία Χριστοδουλοπούλου.

Απόφαση οικ. 328/2015 (ΦΕΚ Β-105-20.01.2015)
Αρμοδιότητες Αυτοτελών Κλιμακίων Υπηρεσίας Ασύλου

Κοινή Υπουργική Απόφαση οικ.10566/2014 (ΦΕΚ Β-3223-02.12.2014)
Διαδικασία χορήγησης ταξιδιωτικών εγγράφων σε δικαιούχους διεθνούς προστασίας, καθώς και στους αιτούντες διεθνή προστασία

Απόφαση οικ.9839/2014 (ΦΕΚ Β-3125-20.11.2014)
Κατάργηση Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύλου Ιάσμου Κομοτηνής − Ίδρυση Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύλου στην Ξάνθη

Απόφαση οικ.8248/2014 (ΦΕΚ Β-2635-03.10.2014)
Διάρκεια ισχύος δελτίων αιτούντων διεθνή προστασία

Κοινή Υπουργική Απόφαση 7315/2014 (ΦΕΚ Β-2461-16.09.2014)
Διαδικασία χορήγησης Α.Δ.Ε.Τ. στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας

Υπουργική Απόφαση οικ. 6416/2014 (ΦΕΚ Β-2034-25.07.2014)
Κανονισμός Λειτουργίας Υπηρεσίας Ασύλου

Εγκύκλιοι

Εγκύκλιος – 20.06.2019
Σχετικά με την απόδοση ΑΜΚΑ σε ξένους υπηκόους

Εγκύκλιος – 16.01.2019
Διαχείριση αιτήσεων διεθνούς προστασίας μελών οικογένειας

Εγκύκλιος – 25.10.2018
Σχετικά με την αλλαγή στοιχείων αιτούντων διεθνή προστασία

Εγκύκλιος – 13.02.2018
Σχετικά με την απόδοση ΑΜΚΑ σε δικαιούχους διεθνούς προστασίας και αιτούντες άσυλο

Εγκύκλιος αρ.1 – 26.1.2018
Διάπραξη σοβαρού εγκλήματος και οι συνέπειές της στη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας, καθώς και στη χορήγηση άδειας διαμονής ενιαίου τύπου

Οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οδηγία 2011/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με τις απαιτήσεις για την αναγνώριση των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας, για ένα ενιαίο καθεστώς για τους πρόσφυγες ή για τα άτομα που δικαιούνται επικουρική προστασία και για το περιεχόμενο της παρεχόμενης προστασίας, η οποία αναδιατυπώνει την Οδηγία 2004/83/ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004.

Οδηγία 2011/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαϊου 2011 που τροποποιεί την οδηγία 2003/109/ΕΚ του Συμβουλίου επεκτείνοντας το πεδίο εφαρμογής της και στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας.

Κανονισμός Δουβλίνο

Κανονισμός Δουβλίνο ΙΙ

Κανονισμός Δουβλίνο ΙΙΙ

Σύμβαση της Γενεύης για το Καθεστώς των Προσφύγων 1951

Συμφωνία και Σύμβαση Σένγκεν

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου

Διαβάστε το έντυπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σε αυτούς τους σύνδεσμους

http://www.unhcr.gr/prostasia/nomiki-prostasia/o-nomos-stin-ellada/nomothesia-gia-to-asylo.html

http://www.synigoros.gr/?i=foreigner.el.prosfiges-nomo8esia