Τμήμα Διαχείρισης και Εφαρμογής Προγραμμάτων

Υλοποιεί δράσεις με χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς, θεσμικούς ή άλλους πόρους και έχει την επιτελική ευθύνη προγραμματισμού, διαχείρισης, αξιολόγησης και υλοποίησης των προγραμμάτων αυτών. Το Τμήμα Διαχείρισης και Εφαρμογής Προγραμμάτων διαρθρώνεται σε: αα) Γραφείο Διαχείρισης, Προγραμματισμού, Αξιολόγησης και Υποστήριξης και ββ) Γραφείο Εφαρμογής Προγραμμάτων.