Τμήμα Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης

Είναι αρμόδιο για την εύρυθμη λειτουργία των κτιριακών εγκαταστάσεων της Υπηρεσίας Ασύλου, συμπεριλαμβανομένης της εύρεσης και κατάλληλης διαμόρφωσής τους, την επίβλεψη όλων των εργασιών συντήρησης, τη διαχείριση του υλικού, καθώς και για την τήρηση του αρχείου. Υποστηρίζει γραμματειακά και διακινεί την αλληλογραφία της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου. Μεριμνά για την ασφαλή προσέλευση και διαχείριση των προσερχόμενων στην Υπηρεσία, εποπτεύει το αρμόδιο προσωπικό και μεριμνά για την ασφάλεια των κτιρίων και εγκαταστάσεων της Υπηρεσίας.