Δομή Υπηρεσίας Ασύλου

.: Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου
.: Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου
.: Αρχή Προσφυγών