Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Θράκης

Ξεκίνησε τη λειτουργία του στις 29 Ιουλίου 2013. Το Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου (Π.Γ.Α.) Θράκης με έδρα την Αλεξανδρούπολη έχει τοπική αρμοδιότητα την εδαφική περιφέρεια της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σύμφωνα με το στοιχείο  (γ) της παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 104/2012, όπως ισχύει. Στην αρμοδιότητα του Π.Γ.Α. Θράκης υπάγονται όλες οι αιτήσεις διεθνούς προστασίας αλλοδαπών ή ανιθαγενών, πλην αυτών που υπάγονται στα Αυτοτελή Κλιμάκια Ασύλου Φυλακίου και Ξάνθης, τα οποία ιδρύθηκαν δυνάμει των με αριθμ. πρωτ. οικ./5927/23.9.2013  (ΦΕΚ Β ́2565) και οικ.9839/7.11.2014 (ΦΕΚ Β ́ 3125)  αποφάσεων της Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου
αντίστοιχα.

Διεύθυνση:
Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Θράκης

Έδρα:

Λ.Μάκρης 1-Β, Τ.Κ 68100,

Νέα Χιλή Αλεξανδρούπολης

Τηλέφωνο: 25510-35170

Φαξ: 25510-35168

Email : pga.alexandroupolis@migration.gov.gr