Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Θεσσαλονίκης

Ξεκίνησε τη λειτουργία του ως Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου στις 20 Ιανουαρίου 2014 και ως Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου στις 8 Ιουλίου 2015. Το Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου (Π.Γ.Α.) Θεσσαλονίκης με έδρα τη Θεσσαλονίκη έχει τοπική αρμοδιότητα την εδαφική περιφέρεια των περιφερειών Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με το στοιχείο ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19671 Τεύχος Β’ 1936/02.06.2017 (β) της παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 104/2012, όπως ισχύει, καθώς επίσης και την εδαφική περιφέρεια των περιφερειών Ηπείρου και Θεσσαλίας, καθώς και της περιφερειακής ενότητας Κέρκυρας της περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
Στην αρμοδιότητα του Π.Γ.Α. Θεσσαλονίκης υπάγονται όλες οι αιτήσεις διεθνούς προστασίας αλλοδαπών ή ανιθαγενών, πλην αυτών που υπάγονται στο Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Εξέτασης Αιτήσεων Διεθνούς  Προστασίας Υπηκόων Αλβανίας και Γεωργίας, το οποίο ιδρύθηκε δυνάμει της με αριθμ. πρωτ. οικ.4199/6.3.2017 (ΦΕΚ Β ́ 881) απόφασης της Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου.

Διεύθυνση:
Πρώην ακίνητο Β ΚΤΕΟ
Πόντου 5 -περιοχή Λαχαναγοράς
54628- Καλοχώρι Θεσσαλονίκης (Το σημείο εξυπηρετείται από τη γραμμή 9 του ΟΑΣΘ, στάση «Αναψυκτήριο»)
Τηλ: 2310-751775
Fax: 2310-267722

E-mail: pga.thessalonikis@asylo.gov.gr