Μεταγενέστερη αίτηση

Μεταγενέστερη αίτηση είναι η αίτηση διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται εκ νέου μετά από τελεσίδικη απορριπτική απόφαση από την Αστυνομία ή την Υπηρεσία Ασύλου. Για να υποβάλετε μεταγενέστερη αίτηση στην Υπηρεσία Ασύλου θα πρέπει να έχετε λάβει από την Ελληνική Αστυνομία ή την Υπηρεσία Ασύλου τελεσίδικη απορριπτική απόφαση και να μην έχετε προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια ή να έχουν παρέλθει εννέα (9) μήνες από την έκδοση απόφασης διακοπής ή από την παραίτηση από την προηγούμενη αίτησή σας και να έχετε νέους λόγους για τους οποίους ζητάτε να σας χορηγηθεί διεθνής προστασία (άσυλο) .

Θα πρέπει να υποβάλετε τη μεταγενέστερη αίτηση σε κάποιο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου ή σε Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου και να καταθέσετε τα νέα στοιχεία που προέκυψαν. Μετά την κατάθεση της μεταγενέστερης αίτησης δεν θα σας χορηγηθεί δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία.

Η Υπηρεσία Ασύλου θα εξετάσει τα νέα στοιχεία που θα καταθέσετε και θα αποφασίσει εάν είναι σημαντικά για την αίτηση διεθνούς προστασίας. Μόνο εάν γίνει δεκτή η μεταγενέστερη αίτησή σας θα σας χορηγηθεί δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία και θα συνεχιστεί η εξέταση της αίτησής σας από την Υπηρεσία Ασύλου.

Εάν η Υπηρεσία απορρίψει τη μεταγενέστερη αίτησή σας μπορείτε να ασκήσετε προσφυγή ενώπιον της  Αρχής Προσφυγών εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στην απόφαση που σας επιδόθηκε.