Στοιχεία Επικοινωνίας

Τμήμα Διαχείρισης και Εφαρμογής Προγραμμάτων

Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου
Π. Κανελλοπούλου 2, Τ.Κ. 101 77, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 69 88 571
e-mail: pmi@asylo.gov.gr