Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης & Ένταξης 2014-2010

amif_g2_site

Η Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σύμφωνα με το άρθρο 77, παράγραφος ε του Νόμου 4375/2016, όπως κάθε φορά ισχύει, έχει οριστεί Εντεταλμένη Αρχή η οποία αναλαμβάνει την άσκηση καθηκόντων διαχείρισης για τον τομέα Ασύλου του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης για την περίοδο 2014-2020. Ειδικότερα, η Υπηρεσία Ασύλου είναι Εντεταλμένη Αρχή του ειδικότερου κανονισμού 516/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, ως μέρος του ευρύτερου προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Εσωτερικής Ασφάλειας για την περίοδο 2014−2020, ενώ αναλαμβάνει την άσκηση μέρους των καθηκόντων της Υπεύθυνης Αρχής στον τομέα του ασύλου στο πλαίσιο του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1γ του άρθρου 25 του Οριζόντιου Κανονισμού 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, όπως αυτά εξειδικεύονται στο άρθρο 5 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 1042/2014.