Διακοπή της διαδικασίας – παραίτηση και σιωπηρή ανάκληση

Μπορείτε όποτε επιθυμείτε να παραιτηθείτε από την αίτησή σας. Πρέπει να προσέλθετε ο ίδιος στο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου που την καταθέσατε και να παραιτηθείτε γραπτώς. Εάν παραιτηθείτε η αίτησή σας δεν θα εξεταστεί και θα πρέπει να εγκαταλείψετε τη χώρα εφόσον δεν είστε κάτοχος κάποιου άλλου τίτλου διαμονής.

Η Υπηρεσία Ασύλου μπορεί να θεωρήσει ότι δεν σας ενδιαφέρει η συνέχιση της εξέτασης της αίτησής σας (σιωπηρή ανάκληση) και να διακόψει την εξέτασή της:

α) αν αρνηθείτε να δώσετε πληροφορίες με μεγάλη σημασία για την αίτησή σας που σας ζητήθηκαν από τις Αρχές,

β) αν δεν παραστείτε στη συνέντευξη που σας είχε οριστεί από την Υπηρεσία,

γ) αν διαφύγετε από το χώρο κράτησης,

δ) αν δεν τηρήσετε τις υποχρεώσεις που σας έχουν επιβληθεί από την Αστυνομία αντί της κράτησης,

ε) αν φύγετε από τον τόπο διαμονής που σας έχουν καθορίσει οι αρχές χωρίς να τις ενημερώσετε,

στ) αν φύγετε από τη χώρα χωρίς να ζητήσετε άδεια από την Υπηρεσία Ασύλου,

ζ) αν δεν ενημερώσετε αμέσως την Υπηρεσία Ασύλου για αλλαγή της διεύθυνσής σας και των στοιχείων επικοινωνίας σας,

η) αν δεν επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Ασύλου εφόσον σας ζητηθεί,

θ) εάν δεν προσκομίσετε έγγραφα τα οποία αποδεδειγμένα έχετε ή οφείλετε να έχετε στην κατοχή σας και μπορείτε να τα παροσκομίσετε,

ι) αν δεν προσέλθετε για να ανανεώσετε το δελτίο σας το αργότερο κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά τη λήξη του.

Σε περίπτωση που η Υπηρεσία Ασύλου σταματήσει την εξέταση της αίτησής σας, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη συνέχιση της εξέτασής της. Θα πρέπει να πάτε στην Υπηρεσία Ασύλου για να εξηγήσετε τους λόγους για τους οποίους η Υπηρεσία δεν έπρεπε να θεωρήσει ότι δεν σας ενδιαφέρει η αίτησή σας. Η Υπηρεσία θα αποφασίσει σχετικά. Αν η Υπηρεσία απορρίψει την αίτησή σας, έχετε το δικαίωμα να ασκήσετε προσφυγή.