Αλλαγή Στοιχείων Επικοινωνίας

Κατά την καταγραφή της αίτησής σας θα σας ζητηθεί να δηλώσετε τη διεύθυνση κατοικίας σας και τα στοιχεία επικοινωνίας σας (κινητό ή σταθερό τηλέφωνο, e-mail κλπ).

Η Υπηρεσία Ασύλου θα χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά προκειμένου να επικοινωνεί μαζί σας για ό,τι χρειαστεί κατά την εξέταση της αίτησής σας και να σας ενημερώνει σχετικά.

Εάν αλλάξει η διεύθυνση κατοικίας σας ή το τηλέφωνό σας, θα πρέπει να έρθετε στο αρμόδιο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου και να ενημερώσετε για τα νέα στοιχεία επικοινωνίας σας.

Η αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας γίνεται με την υποβολή αίτησης στο κατά τόπο αρμόδιο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου, στην οποία αναγράφονται τα νέα στοιχεία επικοινωνίας.

Αν θέλετε να διορθώσετε ή να τροποποιήσετε τα στοιχεία της ταυτότητάς σας, όπως το όνομα, το επώνυμο, ή την ημερομηνία γέννησης θα πρέπει να υποβάλετε μία αίτηση αλλαγής στοιχείων και να προσκομίσετε πρωτότυπο διαβατήριο ή δελτίο ταυτότητας που να πιστοποιούν τα νέα στοιχεία.