Υπηρεσία Ασύλου

Η Υπηρεσία Ασύλου συστάθηκε με τον νόμο 3907/2011 και αποτελεί την πρώτη αυτόνομη δομή της χώρας που ασχολείται με την εξέταση των αιτήσεων  διεθνούς προστασίας.

Αποστολή της είναι η εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας για την παροχή πολιτικού ασύλου και άλλων μορφών διεθνούς προστασίας σε αλλοδαπούς που έχουν εγκαταλείψει τη χώρα τους λόγω δικαιολογημένου φόβου δίωξης για λόγους φυλετικούς, θρησκευτικούς, εθνικής καταγωγής, πολιτικών πεποιθήσεων ή συμμετοχής σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα, οι οποίοι δεν μπορούν ή δεν επιθυμούν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Όπως προβλέπει ο νόμος, η Υπηρεσία Ασύλου παραλαμβάνει, εξετάζει και αποφασίζει, βάσει της εθνικής νομοθεσίας και των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας, τις  αιτήσεις διεθνούς προστασίας που υποβάλλονται στη χώρα μας. Επίσης, συμβάλλει στη διαμόρφωση της εθνικής πολιτικής για τη διεθνή προστασία και τη συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και την Ευρωπαϊκή Ένωση στους τομείς δραστηριότητάς της.

Η Υπηρεσία συγκροτείται από την Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου και από τα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου (ΠΓΑ). Τα ΠΓΑ υπάγονται στην Κεντρική Υπηρεσία η οποία προγραμματίζει, κατευθύνει, παρακολουθεί κα ελέγχει τη δράση τους.

Η Υπηρεσία Ασύλου παρέχει διοικητική υποστήριξη στην Αρχή Προσφυγών που ιδρύθηκε επίσης με τον νόμο 3907/2011 και εξετάζει σε δεύτερο βαθμό τις προσφυγές (σε β’ βαθμό) κατά αποφάσεων που απέρριψαν αιτήσεις  διεθνούς προστασίας σε πρώτο βαθμό.

Η Υπηρεσία Ασύλου υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Προΐσταται αυτής Διευθυντής, σε επίπεδο Ειδικού Γραμματέα, ο οποίος ορίζεται από τον Υπουργό, ύστερα από δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος, με θητεία τριών ετών.

Από τις 4 Φεβρουαρίου 2012 μέχρι και τις 3 Φεβρουαρίου 2018 , διευθύντρια της Υπηρεσίας Ασύλου ήταν η κυρία Μαρία Σταυροπούλου. Διευθυντής της Υπηρεσίας Ασύλου από τις 19 Απριλίου 2018 είναι ο κύριος Μάρκος Καραβίας.