Αρχή Προσφυγών

Η Αρχή Προσφυγών ιδρύθηκε  με τον νόμο 3907/2011 ως το δευτεροβάθμιο όργανο εξέτασης αποφάσεων επί των ενδικοφανών προσφυγών κατά των αποφάσεων της Υπηρεσίας Ασύλου (α’ βαθμός). Πλέον με το Ν. 4375/2016, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν. 4399/2016, ιδρύεται η νέα Αρχή Προσφυγών ως αυτοτελής Υπηρεσία που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εσωτερικών και ήδη στον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Η Αρχή Προσφυγών αποτελείται από την Κεντρική Διοικητική Υπηρεσία (η οποία διαρθρώνεται στα εξής τμήματα: α) Τμήμα Νομικής Υποστήριξης, Εκπαίδευσης και Τεκμηρίωσης, β) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και γ) Οικονομικό Τμήμα) και από τις Ανεξάρτητες Επιτροπές Προσφυγών, αποτελούμενες από δύο Δικαστικούς Λειτουργούς των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων (που υποδεικνύονται, κατόπιν σχετικής αίτησής τους, από τον Γενικό Επίτροπο της Γενικής Επιτροπείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων) και έναν Έλληνα πολίτη κάτοχο τίτλου σπουδών Α.Ε.Ι., νομικών, πολιτικών, ανθρωπιστικών ή κοινωνικών επιστημών με εμπειρία σε ζητήματα διεθνούς προστασίας ή προσφυγικού δικαίου (που υποδεικνύεται από την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες). Τα μέλη των Επιτροπών απολαμβάνουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας. Η θητεία τους είναι τριετής και μπορεί να ανανεωθεί μία φορά. Στην Αρχή Προσφυγών συνιστάται θέση Διοικητικού Διευθυντή της Κεντρικής Διοικητικής Υπηρεσίας. Ο Διοικητικός Διευθυντής διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής, κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης ενδιαφέροντος, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Επιλογής και τη διαδικασία επιλογής, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 11 του άρ. 5 του Ν. 4375/2016, όπως ισχύει, με θητεία τριών ετών που μπορεί να ανανεωθεί μία φορά για τρία ακόμα έτη.

Από τις 10-05-2016 μέχρι και το Σεπτέμβριο του 2018 χρέη μεταβατικής διοικητικής Διευθύντριας της Αρχής Προσφυγών εκτέλεσε η κα. Ελένη Κουτρούμπα. Από τις 16 Σεπτεμβρίου 2018 Διοικητική Διευθύντρια της Αρχής Προσφυγών είναι η κυρία Μαρία Φωκιανού.

Επικοινωνία:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΦΙΛΟΞΕΝΟΥ 2-4 & ΣΠΙΝΘΑΡΟΥ
Τ.Κ.: 11636, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210 9270637
ΦΑΞ: 210 9270840
E-MAIL: appealsauthority@asylo.gov.gr