Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Νίκαιας

Το Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Νίκαιας εδρεύει και λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Νίκαιας, επί της οδού Θηβών 196-198, με αρμοδιότητα την έκδοση αποφάσεων επί αιτήσεων για παροχή διεθνούς προστασίας, που έχουν υποβληθεί από υπηκόους τρίτων χωρών και ανιθαγενείς και εκκρεμούν σε πρώτο βαθμό διοικητικής διαδικασίας, ενώπιον των αρμόδιων Αρχών Παραλαβής και Εξέτασης, ανεξαρτήτως τοπικής και καθ” ύλην αρμοδιότητας αυτών.

Email: aka.nikaias@migration.gov.gr